راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن محیط زیست    
مدیر گروه علوم محیط زیست

رجایی - فاطمه
Rajaei_Fatemeh[at]znu.ac.ir
4742
آموزش گروه علوم محیط زیست

مسکار - نسرین
2517


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-