مدیر گروه علوم محیط زیست

دکتر فاطمه رجایی

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: Rajaei_Fatemeh@znu.ac.ir[at]znu.ac.ir     fateme.rajaei@yahoo.com

تلفن: 0098-2433054742

فکس: 0

https://znu.ac.ir/members/frajaee


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-