خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24217   بروزرسانی: 01-04-1398

Abdolhossein Parizanganeh
عبدالحسین پری زنگنه
استاد

پست الکترونيکی
h_Zanganeh@znu.ac.ir      zanganeh_h@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/zanganeh-hossein

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4006

آدرس 
دانشگاه زنجان -دانشکده علوم- علوم محیط زیست