خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7817   بروزرسانی: 21-01-1400

Fatemeh Rajaee
فاطمه رجایی
استادیار

پست الکترونيکی
Rajaei_Fatemeh@znu.ac.ir      fateme.rajaei@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/frajaee

تلفن
   09124852486   +98 (0) 24 3305 4742

آدرس 
زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان،دانشکده علوم، گروه علوم محیط زیست کدپستی: 38791-45371